< Europe, Middle East & Africa

Valasske Mezirici, Czech Republic

Our team in the Czech Republic is committed to continuous improvement. All of our employees are responsible for ensuring our customers receive the highest quality products and customer service.

Valmez

CS CABOT, spol. s r.o. is a joint venture between DEZA a.s. (DEZA) and Cabot Corporation. Our primary goal is to maximize customer satisfaction while fulfilling the needs of our business partner. CS CABOT, spol. s r.o. executive officers include Mgr. Jaromir Odstrcil and Ing. Tomas Pekara.

Our place of business is located in Valasske Mezirici, Masarykova 753, Krasno nad Becvou, PSC 757 01. Our registered VAT number is 14612411 and our tax payer ID is CZ14612411. We are registered with the company register in Ostrava, Section C, entry number 523. Our certificate of registration, commercial registrar and independent auditor's report are available upon request.

česky

Náš tým v České republice se zavazuje k neustálému zlepšování. Všichni naši zaměstnanci jsou odpovědni za zajištění, aby naši zákazníci obdrželi výrobky nejvyšší kvality a prvotřídní zákaznické služby. Společnost CS CABOT, spol. s r.o. je joint venture společností DEZA, a.s. a Cabot Corporation. Naším hlavním cílem je maximalizovat spokojenost zákazníků a naplňovat potřeby našich obchodních parterů. Jednateli společnosti CS CABOT, spol. s r.o. jsou Mgr. Jaromír Odstrčil a Ing. Tomáš Pekara. 

Společnost CS CABOT, spol. s r.o. sídlí ve Valašském Meziříčí, Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01. Identifikační číslo společnosti je 14612411 a DIČ je CZ14612411. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 523. Osvědčení o registraci, výpis z obchodního rejstříku a zpráva nezávislého auditora jsou k dispozici na vyžádání.Learn more about our facility / Prohlédněte si video o našem závodě


Our History

The history of carbon black production in the Czech Republic started in the Ostrava channel in 1938. In the 1970s, the production of carbon black moved to Valmez. We formed a joint venture with DEZA in 1991 and then launched two new production lines in 1994. Today, we produce and sell carbon black for tires and industrial rubber products. Our sales and manufacturing teams are based in key locations throughout Europe to serve customers of all sizes and requirements.

česky

Historie výroby sazí v České republice začíná v roce 1938, kdy byla v Ostravě zahájena výroba kanálových sazí. V roce 1968 se výroba sazí přestěhovala do Valašského Meziříčí. Mezníkem v dalším rozvoji výroby sazí v ČR bylo vytvoření společného podniku mezi firmou DEZA, a.s. a Cabot Corporation v r. 1991 a zahájení výroby na dvou nových výrobních linkách v roce 1994. Společnost CS CABOT spol. s r.o. vyrábí a prodává ve svém závodě ve Valašském Meziříčí saze pro výrobu pneumatik a technické pryže. Prodejní a výrobní týmy korporace Cabot jsou umístěny na klíčových místech po celé Evropě a zajištují tak obslužnost zákazníků všech velikostí a rozdílných požadavků.
Join the Valmez Team / Nabídka pracovních míst


Safety, Health & Environment (SH&E)

We are committed to excellence in SH&E for the protection of our employees, contractors, visitors and neighbors in the communities where we operate. We manage our site and operations processes according to CSN EN ISO 9001:2015, and our SH&E requirements according to CSN EN ISO 14001:2015 and CSN ISO 45001:2018. In total, these standards comprise our Integrated Company Management System. Our management considers the implementation and continued compliance of all aforementioned management policies a top priority.

Learn more about our commitment to responsibility:

česky

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí. Zavázali jsme se k dosahování prvotřídnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, abychom chránili naše zaměstnance, dodavatele, návštěvníky a obyvatele regionu, ve kterém působíme. Řídíme naše závody a provozní procesy v souladu s ČSN EN ISO 9001: 2008, a naše požadavky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001: 2005 a ČSN ISO 45001:2018. Tyto normy tak tvoří náš integrovaný systém řízení společnosti. Vedení společnosti Cabot považuje implementaci a plnění požadavků všech výše uvedených zásad řízení za svou nejvyšší prioritu.CS Cabot Foundation: Committed to Education

The CS Cabot Foundation was established in 1997 to support students. During its existence roughly 360 students received scholarships amounting to more than CZK 9 million. Please submit any inquiries or written applications to Lenka Ondruchova.

The foundation annually grants scholarships to undergraduates who achieve strong academic results but lack sufficient financial resources. The amount of the scholarship is dependent on the social situation of the applicant and his or her study results. Typically it does not exceed half of the student's assumed study expenses.

Students from the region of Valasske Mezirici are preferred for the scholarship. In most cases, the selected students are supported only after successfully completing their first year of university. In the case of extraordinary circumstances, the foundation will also consider grants for students of secondary school or students in their first year of university. The applicants can apply for the scholarship for the following academic year annually until the end of July.

 • Name: Foundation of studies CS CABOT
 • Seat: Masarykova 753, 757 01 Valasske Mezirici
 • ICO: 66934591
 • DIC: CZ66934591
 • Purpose: The support for the students from the families with the lower incomes during university study
 • Organization: CS CABOT, Ltd.
 • Bank connection: account number 201562878/0600 kept by GE Money Bank in the city of Valasske Mezirici
 • Registration: 18.12.1997 OU in the city of Vsetin, 13.01.1999 in the foundation register Ostrava
 • Statutory authority: Six-member board of directors
 • Chairman of the board: Mgr. Jaromir Odstrcil
 • Control authority: Supervisory council

česky

Studijní nadace CS CABOT. Nadace CS CABOT byla založena v roce 1997 na podporu studentů. Za dobu své existence již podpořila zhruba 360 studentů a na stipendiích vyplatila téměř 9 milionů korun. Dotazy nebo písemné žádosti zasílejte na Lenku Ondruchovou. Nadace každoročně uděluje stipendia pro vysokoškoláky, kteří dosáhnou velmi dobré studijní výsledky, ale nemají dostatečné finanční prostředky. Výše stipendia je závislá na sociální situaci žadatele a na studijních výsledcích, většinou je však podpora poskytována maximálně do poloviny předpokládaných nákladů studia studenta. Při výběru studentů pro poskytnutí podpory nadací jsou upřednostňováni studenti z okolí Valašského Meziříčí. Ve většině případů se podpora uděluje studentům po dokončení první roku studia na univerzitě, v mimořádných případech může nadace zvážit poskytnutí grantu studentům středních škol a studentům prvních ročníků vysokých škol. Žadatelé mohou podat žádost o stipendium pro následující akademický rok do konce července. Název: Studijní nadace CS CABOT. Sídlo: Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí. IČO: 66934591. DIČ: CZ66934591. Účel: podpora studia na vysokých školách formou poskytování ročních stipendií studentům ze sociálně znevýhodněných rodin. Organizace: CS CABOT, spol. s r.o. Bankovní spojení: 201562878/0600 u GE Money Bank. Spisová značka - N 173 vedená u Krajského soudu v Ostravě Nadace je vedena šestičlennou správní radou, předsedou správní rady je Mgr. Jaromír Odstrčil. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Kontakty na Studijní nadaci CS CABOT: Lenka Ondruchova

 

 Our Charitable Contributions

Acting as a responsible corporate citizen and good neighbour to the communities in which we operate is deeply important to who we are at Cabot. With “community engagement” as one of the material topics for our sustainability program, we look for ways to support our neighbours and promote healthy and thriving communities. We understand the value of collaborating with the communities in which we operate, and we recognize that thriving communities are essential for a sustainable future.

One of the ways in which CABOT contributes to the development of the region is through donations. In addition to the corporate program, CS CABOT also has its own strategy, within which it has consistently placed great emphasis on supporting local volunteer and non-profit organizations in the form of systematic and conceptual sponsorship activities since the start of its business activities. The priorities are mainly the social sphere, charitable organizations, health care, education, interest organizations and sports, especially youth sports. The company spends approximately CZK 4 million annually on these purposes. Our most important supported partners have long included the local Diaconia, Caritas, the Human to Human Association, the Cultural Centre, the Sports Association of Valašské Meziříčí, Handball Club Zubri, the DEZA Tennis Club and dozens of other smaller local organizations. Financial support for primary, secondary and art schools and various associations of disabled citizens is also not negligible. In addition, the company organizes various events and projects for its employees, the proceeds of which are donated to local charitable purposes. These include, for example, the long-term project Togeter By Bike or On Foot or the corporation organized Tour de Cabot. 

In addition, every year, CS CABOT can recommend some of the local projects to the parent company in Boston to support. Through its Cabot Foundation, the corporation financially participates, in addition to the social sphere, the development of science, education and technological education, in various activities aimed at improving conditions in the regions in which it is represented. In doing so, it helps create positive and lasting impacts in our communities, drawing inspiration from our areas of sustainable development: Caring for our people and communities, Acting responsibly for the planet and Building a better future together. In Valasske Mezirici, the Cabot Foundation has supported with significant amounts, for example, the construction of a Hospice, the reconstruction of an Asylum house for mothers with children, the reconstruction of a public playground, the reconstruction of the Diaconia building, the planting of the Floral Church, and in 2022 and 2023 it helped Ukrainian refugees through Caritas Valasske Mezirici with an amount of more than one million Czech crowns. In recent years, she has also supported The Nadeje (Hope) Roznov pod Radhostem and the Angels of the Tree of Life organization in Nový Jicin.

Please contact us if you would like to submit an application for charitable contribution to CS CABOT or have questions about our community initiatives.

Valmez

česky

Pro společnost Cabot je nesmírně důležité chovat se jako odpovědný občan a dobrý soused komunity, ve které působíme. S "komunitní angažovaností" jako jedním z podstatných témat našeho programu udržitelnosti hledáme způsoby, jak podporovat naše sousedy a podporovat zdravé a prosperující komunity. Chápeme hodnotu spolupráce s komunitami, v nichž působíme, a uvědomujeme si, že prosperující komunity jsou nezbytné pro udržitelnou budoucnost.

Jedním ze způsobů, jakým CABOT přispívá k rozvoji regionu, je dárcovství. Vedle korporátního programu má CS CABOT i svou vlastní strategii, v rámci které od zahájení svých podnikatelských aktivit trvale klade velký důraz na podporu místních dobrovolnických a neziskových organizací formou systematické a koncepční sponzorské činnosti. Prioritami jsou především sociální sféra, charitativní organizace, zdravotnictví, školství, zájmové organizace a sport, přednostně mládežnický. Ročně na tyto účely společnost vynakládá zhruba 4 miliony Kč. Mezi naše nejvýznamněji podporované partnery patří již dlouhodobě místní Diakonie, Charita, Spolek Člověk člověku, Kulturní zařízení, Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, Házená Zubří, Tenisový klub DEZA a desítky dalších menších místních organizací. Nezanedbatelná je i finanční podpora základních, středních a uměleckých škol a nejrůznějších sdružení zdravotně postižených spoluobčanů. Dále společnost organizuje pro své zaměstnance různé akce a projekty, jejichž výtěžek věnuje na dobročinné a charitativní účely. Jedná se např. o dlouholetý projekt Spolem Pěšky i Kolem nebo korporací organizovanou Tour de Cabot. 

Navíc, každoročně může CS CABOT mateřské společnosti v Bostonu doporučit k podpoře některé z místních projektů. Korporace se přes svou nadaci Cabot Foundation finančně podílí vedle sociální sféry, rozvoje vědy, školství a technologického vzdělávání také na různých aktivitách směřujících ke zlepšení podmínek v regionech, ve kterých je zastoupen. Pomáhá tak vytvářet pozitivní a trvalé dopady v našich komunitách, přičemž čerpá inspiraci z našich oblastí udržitelného rozvoje: Společně budujeme lepší budoucnost, Pečujeme o naše zaměstnance a okolní společnost a Chováme se odpovědně k planetě. Ve Valašském Meziříčí podpořila korporátní nadace významnými částkami např. výstavbu Hospicu, rekonstrukci Azylového domu pro matky s dětmi, rekonstrukci veřejného dětského hřiště, rekonstrukci budovy Diakonie, výsadbu Florálního kostela a v letech 2022 a 2023 pomohla ukrajinským uprchlíkům přes Charitu Valašské Meziříčí částkou ve výši více jak jeden milion korun. Dále také v posledních letech podpořila Naději Rožnov pod Radhoštěm či organizaci Andělé Stromu života v Novém Jičíně. 

Kontaktujte nás zde v případě, že chcete poslat žádost na CS CABOT o sponzorský dar nebo máte dotazy k dárcovství společnosti.

Valmez


Ochrana oznamovatelů / Whistleblower Protection